• 1

  • 2

  • 3

  • 4


XIII EDYCJA

KONKURSU FOTOGRAFICZNENGO

,,NAJPIĘKNIEJSZA JEST MOJA MAŁA OJCZYZNA

 

vNatura

vSymbole, motywy, miejsca, drogi Polaków do Niepodległości

 

 

ORGANIZATOR:  Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

            Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie

            Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

UCZESTNICY:      młodzież klas VII szkół podstawowych,

klas II i III gimnazjum,

szkół ponadgimnazjalnych.

 

CZAS TRWANIA:   do 14 maja (poniedziałek) 2018 roku

FINAŁ:                    pierwsza połowa czerwca 2018 roku

 

 

REGULAMIN

1. Celem konkursu pn. „Najpiękniejsza jest moja mała Ojczyzna” jest rozbudzenie zainteresowań fotografią oraz zachęcenie do poszukiwania piękna otaczającej nas Ziemi Sochaczewskiej, budowanie pozytywnego wizerunku naszej małej Ojczyzny, utrwalanie więzi społecznych i patriotycznych.

2. Konkurs przewiduje dwie kategorie tematyczne:

v  Natura (krajobraz, flora i fauna)

v  Symbole, motywy, miejsca, drogi Polaków do Niepodległości (np. polskie barwy narodowe, flaga, godło, cmentarze wojenne, pomniki, kapliczki, uroczystości upamiętniające wydarzenia związanie z historią walk o Niepodległość)

3. Fotografie:

a) format zdjęć 15 x 21 cm. Inny format fotografii nie będzie uwzględniany,

     b) konieczna jest wersja tradycyjna fotografii – prace drukowane na drukarkach, jak również prace laminowane będą dyskwalifikowane,

c) opis zdjęcia powinien znajdować się na odwrocie fotografii i zawierać:

- imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i opiekuna,

- kategorię, do której należy pracę przyporządkować,

- w przypadku wydarzenia i infrastruktury podać miejsce, w którym zostało wykonane,

d) akceptowane będą jedynie fotografie w pełnym kolorze,

e) tematyka dotycząca jedynie obszaru powiatu sochaczewskiego,

     f) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć maksymalnie 4 fotografie (mogą być z jednej lub kilku kategorii) oraz wersję elektroniczną (CD),

g) prace muszą stanowić oryginalną twórczość uczestnika,

     h) do każdej pracy należy załączyć prawidłowo wypełnione zgłoszenie (w załączeniu formularz).

4. W celu zapewnienia właściwego i prawidłowego przebiegu konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców Organizator powoła komisję konkursową. Z jej posiedzenia sporządzony zostanie protokół.

5. Organizatorzy przewidują nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia (jurorzy zastrzegają, że mogą ich nie przyznać, bądź inaczej rozdysponować nagrody).

6. Autorzy nadesłanych zdjęć wyrażają zgodę na ich bezpłatne wykorzystywanie w ramach: publikacji prasowych związanych z konkursem, wystaw pokonkursowych, innych działań promocyjnych Starostwa Powiatowego i ZS RCKU w Sochaczewie.

7. Po zakończeniu konkursu zostanie ogłoszony komunikat o wynikach w lokalnych mediach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (www.powiatsochaczew.pl) i ZS RCKU w Sochaczewie (www.zsrcku.proste.pl)oraz na facebooku szkoły i urzędu.

8. Prace należy składać osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65 (parter, kancelaria ogólna) lub osobiście w Powiatowym Zespole Edukacji, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65 - do 14 maja 2018 roku z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

9. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa wszystkich nadesłanych prac nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym.

Przepisy organizacyjne:

-Uczestnicy sami pokrywają koszty przybycia.

-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania zdjęciami, nagraniami i materiałami z przebiegu imprezy.

-Udział w konkursie jest bezpłatny.

-Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

-Niniejszy regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie: www.powiatsochaczew.pl i ZS RCKU: www.zsrcku.proste.pl w zakładkach KONKURSY.

-Nadesłane na konkurs prace nie powinny brać udziału w innych lub wcześniejszych edycjach konkursu.

-Do zdjęć należy dołączyć zgłoszenie uczestnika do konkursu (w załączeniu).

-Zdjęcia nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

-Fotografia powinna być zgodna z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

-Wielokrotna ekspozycja i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą dyskwalifikowane.

-Fotografia nie może być poddana fotomontażowi, obróbce komputerowej (poza podstawowymi zmianami w zakresie kadrowania, nieznaczącymi korekcjami jasności i kontrastu), zmianom ilości kolorów (czarno-białe, sepia).

-Fotografia nie może zawierać żadnych treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, tj. w szczególności stanowić cudze dzieło użyte bez zgody osoby uprawnionej, nawoływać do przemocy, nienawiści rasowej, zawierać treści pornograficzne, obrażać uczucia religijne itp.; w stosunku do osób uwidocznionych na zdjęciu należy dysponować ważną zgodą wyrażoną na piśmie na użycie ich wizerunku w ramach konkursu (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia – zgoda opiekuna prawnego).

-Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego konkursu.

Kontakt:

tel.: 46 864 18 30, 605 045 731 – Anna Syperek, Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie

tel.: 46 862 31 16 – Justyna Stępińska – ZS RCKU w Sochaczewie

 

Zgłoszenie na konkurs TUTAJ

Regulamin w wersji pdf

 

Logotyp regionalny EFS

 

Projekt „Zawodowcy na start”

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2019r. , na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-7147/16.

Obejmuje on dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego szkoły, w których będą brać udział uczniowie i uczennice tj.: staże zawodowe, zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe, warsztaty, szkolenia, kursy, wyjazdy edukacyjne, zajęcia prowadzone w szkole wyższej (zajęcia laboratoryjne), umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Organizatorem Projektu (Beneficjentem) jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, zaś partnerem Powiat Sochaczewski/ Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 63, 96-500 Sochaczew.

 

Koordynator szkolny: Remigiusz Szafrański, pokój nr 10.

 

 Pobierz regulamin

 

2,3 października 2017r.

Harmonogram kursu kwalifikacyjnego R.05, semestr I

LP PRZEDMIOT

1 zjazd

29-30.09.2017

2 zjazd

06-07.10.2017

3

20-21.10.2017

4

27-28.10.2017

5

3-4.11.2017

6

17-18.11.2017

7

24-25.11.2017

8

8-9.12.2017

9

15-16.12.2017

10

12-13.01.2018

11

19-20.01.2017

ZAŁ. LICZBA GODZIN
  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE                        
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy (10) 6 - - - - - - - 4 - - 10
2 Podstawy działalności gospodarczej (20) 6 - - 6 - 6 - - 2 - - 20
3 Język obcy w ogrodnictwie (15) - - - - - - - - - - - 0
4 Organizacja działalności ogrodniczej (10) - - - - - - - - - - - 0
5 Prowadzenie produkcji sadowniczej (50) - 6 - 6 - - - 6 - 2 - 20
6 Prowadzenie produkcji warzywniczej (50) - - 6 6 6 - - - - - 2 20
7 Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych (50) - - - - 6 - - 6     8 20
8 Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T (10) - - - - - - - - - - - 0
9 Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie (32) - - 6 - - - 6 - - 4 - 16
  KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE                        
10 Prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego (ind. Na słuchacza) - - - - - - - - - - - 0
11 Mechanizacja ogrodnictwa (10) - -- - - - - - - - - - 0
12 Podstawy ogrodnictwa (30) - - -   - 6 - - 4 - - 10
13 Prace przy produkcji sadowniczej i szkółkarskiej (68) 6 - -   -   6   4 - 6 22
14 Prace przy produkcji warzywniczej (68) - 6 - - - - 6 - - 8 2 22
15 Prace przy produkcji roślin ozdobnych (68) - 6 6 - - - - 6 - 4 - 22
16 Stosowanie środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie (64) - - - - 6 6 - - 4 - - 16
  RAZEM (575) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 198

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA

LP PRZEDMIOT Imię i nazwisko nauczyciela
  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy (10) Tomasz Barzyc
2 Podstawy działalności gospodarczej (20) Marek Wernicki
3 Język obcy w ogrodnictwie (15) -
4 Organizacja działalności ogrodniczej (10) -
5 Prowadzenie produkcji sadowniczej (50) Elżbieta Zdziennicka-Barzyc
6 Prowadzenie produkcji warzywniczej (50) Jadwiga Bogiel-Szulc
7 Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych (50) Jadwiga Bogiel-Szulc
8 Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T (10) -
9 Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie (32) Tomasz Barzyc
  KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE  
10 Prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego (ind. Na słuchacza) -
11 Mechanizacja ogrodnictwa (10) -
12 Podstawy ogrodnictwa (30) Alicja Żelichowska
13 Prace przy produkcji sadowniczej i szkółkarskiej (68) Jadwiga Bogiel-Szulc
14 Prace przy produkcji warzywniczej (68) Alicja Żelichowska
15 Prace przy produkcji roślin ozdobnych (68) Alicja Żelichowska
16 Stosowanie środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie (64) Tomasz Barzyc

GODZINOWY PLAN ZAJĘĆ KKZ RL.05

Nr Godz. (PIĄTEK) Nr Godz. (SOBOTA)
1-2 15.30-17.00 1-2 8.00-9.30
3-4 17.15-18.45 3-4 9.40-11.10
5-6 18.50-20.20 5-6 11.20-12.50
   

 

 

7-8 13.10-14.40
   

 

 

9-10 14.50-16.20
   

 

 

11-12 16.30-18.00

 

 
Rok szkolny 2017/2018
 
PODRĘCZNIKI DO KLAS PIERWSZYCH
Uwaga!!!
Wszystkie podręczniki do klas pierwszych licealnych są takie same, jak w klasie LO - prawno-administracyjnej. Jeśli nastąpi zmiana podręcznika w danej klasie, to jest on uwzględniony  poniżej.
Pliki do pobrania:
 

KLASY I

 

LICEUM I LOa  język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1 cz.2

 

Język polski podstawa - repetytorium matura

Nowa Era

Nowa Era

 

WSiP

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

S. Mróz-Dwornikowska

U. Górecka

„Welttour 1”- kurs poczštkujšcy

 

„Welttour 2”

Nowa Era

Wiedza o kulturze Praca zbiorowa "Spotkania z kulturš" Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć.
Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

 

Nowa Era

Geografia

„Oblicza geografii”

R. Uliszak

K. Wiedermann

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

 

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

 

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

LICEUM I LOb  biologia, chemia, język angielski

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1 cz.2

 

Język polski podstawa - repetytorium matura

Nowa Era

Nowa Era

 

WSiP

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

S. Mróz-Dwornikowska

U. Górecka

„Welttour 1”- kurs poczštkujšcy

 

„Welttour 2”

Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć.
Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

 

Nowa Era

Geografia

„Oblicza geografii”

R. Uliszak

K. Wiedermann

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

 

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

 

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 1TŻ

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1

cz.2

Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

K. Łuniewska

U. Tworek

Z. Wšsik M. Zagórna

Giorgio Motta

Beata Ćwikowska

Alles Klar 1a

Podręcznik z ćwiczeniami- zakres rozszerzony

 

"Direkt Dentsch hautnah neu 1a

WSIP

 

 

lektor Klatt

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć.
Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak

K. Wiedermann

„Oblicza geografii”

 

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjanych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

BHP

W. Żabicki

„Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy”

WSiP

Technologia gastronomiczna

M. Konarzewska

 

E. Superczyńska

„Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem” cz. 1

Zeszyt ćwiczeń

REA

eMPi2

Obsługa konsumenta

R. Szajno

„Obsługa konsumenta” cz. 1

REA

Sporzšdzanie potraw i napojów M. Konarzewska Sporzšdzanie potraw i napojów REA

* Z zakupem podręczników proszę poczekać  do września.

 

TECHNIKUM OGRODNICZE - 1 TO

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1

cz.2

Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

„Welttour 1”- Podręcznik z zeszytem ćwiczeń

Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć. Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak

K. Wiedermann

„Oblicza geografii”

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjanych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

Podstawy ogrodnictwa

M. Wińska_Krysiak

M. Wrochna

„Przygotowanie i planowanie produkcji ogrodniczej”

REA

Warzywnictwo

Z. Legońska,

J. Balcerzak

„Warzywnictwo dla technikum ogrodniczego”

Hortpress
sp. z o.o.

Roœliny ozdobne

K. Mynett

L. Startek

„Roœliny ozdobne”

 

Katalog "Drzewa, Krzewy , Byliny"

Hortpress
sp. z o.o.

 

Związek Szkółkarzy Polskich

Mechanizacja ogrodnictwa D. Kozłowska Podstawy mechanizacji - wiadomoœci ogólne Hortpress
sp. z o.o.

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIKUM GEODEZYJNE - 1 TG

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1
cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1
cz.2

Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

S. Mróz-Dwornikowska

U. Górecka

„Welttour 1”- kurs poczštkujšcy

 

„Welttour 2”

Nowa Era

 


Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć.
Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak

K. Wiedermann

„Oblicza geografii”

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

Geodezja

A. Jagielski
A. Jagielski

Geodezja I, II Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I, II

GEODPIS

Prawo w geodezji*

Rysunek geodezyjny

A. Jagielski

Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii

GEODPIS

Język obcy zawodowy*      
Działalność gospodatcza*      
Bezpieczeństwo i higiena pracy*      
Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów*      
Ćwiczenia geodezyjne*      

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIKUM  -  

.

TECHNIKUM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - 1 TC

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1

cz.2

Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

„Welttour 1”- język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik z zeszytem ćwiczeń

„Welttour 2”

Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć.
Wiek XX”

Nowa Era

Wiedza
o społeczeństwie

A. Janicki

„W centrum uwagi” - zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczoœci

Z. Makieła

T. Rachwał

„Krok w przedsiębiorczoœć”

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak

K. Wiedermann

„Oblicza geografii”

Nowa Era

Biologia

Emilia Bonar

„Biologia na czasie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa

A i J. Mrzigod

„To jest chemia”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun
W. Śliwa

„„"Odkryć fizykę" podrecznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Goniewicz

A. W. Nowak-Kowal

Z. Smutek

Odkrywamy na nowo „Edukacja dla bezpieczeństwa” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

Podstawy poligrafii*

     
Podstawy projektowania graficznego*      
Podstawy projektowania publikacji*      
Rysunek techniczny*      
Projektowanie graficzne*      
Projektowanie publikacji*      

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

KLASY II
 

LICEUM II LO 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel

Eliza Kostrzewa


Małgorzata Chmiel

Anna Równy

„Ponad słowami” kl.1

cz.1 podręcznika do języka polskiego

„Ponad słowami” kl.1 cz.2

 

Język polski podstawa - repetytorium matura

Nowa Era

Nowa Era

 

WSiP

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-DwornikowskaS.

K. Szachowska

S. Mróz-Dwornikowska

U. Górecka

„Welttour 1”- kurs poczštkujšcy

 

„Welttour 2”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński

L. Chańko

D. Ponczek

 

Matematyka 1-zakres podstawowy i rozszerzony (okładka z pomarańczowym napisem) Podręcznik do nowej podstawy programowej.

Nowa Era

Historia - przedmiot rozszerzony Ryszard Kulesza,
Krzysztof Kowalewski
Zrozumieć przeszłoœć. Starożytnoœć i œredniowiecze. Nowa Era
Język angielski -– przedmiot rozszerzony * D. Spencer Geteway 2”
„Geteway 3”
Macmillan
Przyroda -– przedmiot uzupełniajšcy Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski Przyroda cz. 1. Nowa Era
Ekonomia w praktyce – przedmiot uzupełniający Jolanta Kijakowska Ekonomia w praktyce Operon

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

„Moje miejsce w koœciele”

Księgarnia œw. Wojciecha

 

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 2 TŻ

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

„Welttour 2”

Alles klar 1a
zakres rozszerzony

Nowa Era

WSiP

Wiedza o kulturze

Praca zbiorowa

„Spotkania z kulturš”

Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć. Wiek XX”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

A. Grontowska

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

Format AB

Technologia gastronomiczna

M. Konarzewska

„Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem”

REA

Obsługa konsumenta

R. Szajno

„Obsługa konsumenta”

REA

Żywienie człowieka

D. Czerwińska

Podstawy żywienia i higieny

REA

Sporzšdzanie potraw i napojów

M. Konarzewska

Sporzšdzanie potraw i napojów

REA

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

A. Kmiołek

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

REA

Biologia – przedmiot rozszerzony

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 1

Nowa Era

Język niemiecki - przedmiot rozszerzony

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

Alles klar 1a zakres rozszerzony

WSiP

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

T. Maćkowski

Poznać przeszłoœć.

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.

 

TECHNIKUM OGRODNICZE - 2 TO

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

„Welttour 2”

Alles klar 1b
zakres podstawowy

Nowa Era

WSiP

Wiedza o kulturze Praca zbiorowa „Spotkania z kulturš” Nowa Era
Historia S. Raczek, J. Kłaczkow „Poznać przeszłoœć. Wiek XX” Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Sadownictwo i szkółkarstwo Zespół autorów pod redakcjš prof.
A. Czynczyka
„Sadownictwo dla technikum ogrodniczego” Hortpress
sp. z o.o.
Warzywnictwo Z. Legońska,
J. Balcerzak
Warzywnictwo dla technikum ogrodniczego” Hortpress
sp. z o.o.
Roœliny ozdobne K. Mynett
L. Startek

„Roœliny ozdobne”

Katalog Drzew,Krzewów, Bylin

Hortpress
sp. z o.o.

Zwišzek Szkółkarzy Polskich

Mechanizacja ogrodnictwa D. Kozłowska Podstawy mechanizacji - wiadomoœci ogólne Hortpress
sp. z o.o.

Ekonomika ogrodnictwa

A. Grontkowska

Ekonomika i zarzšdzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

Format AB

Geografia – przedmiot rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

Matematyka - przedmiot rozszerzony

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIKUM GEODEZYJNE - 2 TG

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

„Welttour 2,3”

Alles klar 1b
zakres podstawowy

Nowa Era

WSiP

Wiedza o kulturze

Praca zbiorowa

„Spotkania z kulturš”

Nowa Era

Historia S. Raczek, J. Kłaczkow „Poznać przeszłoœć. Wiek XX” Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Geodezja ogólna

A. Jagielski

A. Jagielski

Geodezja I, II Przewodnik do ćwiczeń
z Geodezji I, II

GEODPIS

GEODPIS

Geodezja inżynieryjna

A. Jagielski

Podstawy geodezji inżynieryjnej

GEODPIS

Działalność gospodarcza w geodezji      
Język obcy w geodezji*      
Prace obliczeniowe i kartograficzne A. Jagielski

Geodezja I, II

Rysunki geodezyjne
z elementami kartografii

GEODPIS

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

A. Jagielski

Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji I, II

GEODPIS

Geomatyka

A. Jagielski

Podstawy geodezji inżynieryjnej

GEODPIS

Geografia – przedmiot rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

Matematyka - przedmiot rozszerzony

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE - 2 TE

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

„Welttour 2,3”

Alles klar 1b
zakres podstawowy

Nowa Era

WSiP

Wiedza o kulturze Praca zbiorowa „Spotkania z kulturš” Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć. Wiek XX”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Ekonomika i marketing

J. Musiałkiewicz

Praca zbiorowa

„Marketing”

„Ekonomika”

EKONOMIK

eMPi2

Prawo

Jacek Musiałkiewicz

Elementy prawa

Ekonomik

Zasady rachunkowości

G. Borowska

„Zasady rachunkowoœci”

WSiP

Język angielski zawodowy

D. Bonamy

"Englisch for Banking and Finance 1"

Pearson Longman

Pracownia ekonomiczna

E. Witek

„Technika biurowa”

eMPi2

Geografia - przedmiot rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

Matematyka - przedmiot rozszerzony

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę do września.

 

TECHNIKUM CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH - 2 TC

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

K. Łuniewska
U. Tworek
Z. Wšsik
M. Zagórna

„Welttour 2”

Alles klar 1b
zakres podstawowy

Nowa Era

WSiP

Wiedza o kulturze Praca zbiorowa „Spotkania z kulturš” Nowa Era

Historia

S. Raczek, J. Kłaczkow

„Poznać przeszłoœć. Wiek XX”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

„Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.”

Nowa Era

Materiałoznawstwo

S. Jakucewicz
S. Magdzik

Materiałoznawstwo dla szkół poligraficznych

WSiP

Cyfrowe technologie graficzne

S. Jakucewicz
S. Magdzik

Podstawy poligrafii

WSiP

Maszyny i urzšdzenia cyfrowe

 

Materiały własne nauczyciela.

 

Działalność poligraficzno-medialna

J. Panak

M. Ćeppan

Poligrafia, procesy i technika

COBRPP

Podstawy działalności gospodarczej w poligrafii

J. Musiałkiewicz

Podejmowanie i prowadzenie działalnoœci gospodarczej

Ekonomik

Język angielski zawodowy

M. Olejniczak

D. Bonamy

English for Information Technology 1

Pearson Longman

Pracownia poligraficznych procesów przygotowawczych

J. Panak

M. Ćeppan

Poligrafia, procesy i technika

COBRPP

Pracownia komputerowych technik multimedialnych

R. Jaworski

Multimedia i grafika komputerowa
Materiały własne nauczyciela

WSiP

Pracownia drukowania cyfrowego

H. Johnson

Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów

README

Geografia – przedmiot rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1

Nowa Era

Matematyka - przedmiot rozszerzony

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę poczekać do września.

 

 

KLASY III

 

LICEUM III LO

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski - przedmiot rozszerzony

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era


Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

„Welttour 2/3”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Język angielski – przedmiot rozszerzony *

D. Spencer

„Geteway 2”
„Geteway 3”

Macmillan

Historia - przedmiot rozszerzony

Ryszard Kulesza,
Krzysztof Kowalewski

Zrozumieć przeszłoœć. Starożytnoœć i œredniowiecze.

Nowa Era

Przyroda – przedmiot uzupełniajšcy

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski

Przyroda cz. 1.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.
 

LICEUM III LO - polski, historia, wos

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski- przedmiot rozszerzony

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1


„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era

Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway 2 +” kontynuacja

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska Kaschachowska

U. Górecka

„Welttour 1/2”

„Welttour 2/3”

Nowa Era

Matematyka

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Historia - przedmiot rozszerzony

Ryszard Kulesza,
Krzysztof Kowalewski

Zrozumieć przeszłoœć. Starożytnoœć i œredniowiecze.

Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie – przedmiot rozszerzony

Maciej Batorski,
Artur Derdziak

Ciekawi œwiata
Wiedza o społeczeństwie 1

Operon

Przyroda – przedmiot uzupełniajšcy

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski

Przyroda cz. 1.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do wrzeœnia.

 

LICEUM III LO - matematyka,geografia, język angielski

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

„Ponad słowami” cz.1„Ponad słowami” cz.2


Nowa Era


Nowa Era

Język angielski*

D. Spencer

„Gateway”

Macmillan

Język niemiecki*

S. Mróz-Dwornikowska
U. Górecka

„Welttour 2/3”

Nowa Era

Matematyka-przedmiot rozszerzony

W. Babiński
L. Chańko
D. Ponczek

Matematyka -zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Geografia - przedmiot rozszerzony Roman Malarz, Marek Więckowski Oblicza geografii 1 Nowa Era

Język angielski – przedmiot rozszerzony *

D. Spencer

„Geteway 2”
„Geteway 3”

Macmillan

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

T. Maćkowsk

Poznać przeszłoœć.

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Nowa Era

Religia

J. Szpet
D. Jackowiak

"Moje miejsce w œwiecie"

Księgarnia œw. Wojciecha

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.
 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- 3TŻ

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo/numer dopuszczenia

J. polski

„Ponad słowami”
kl. 2 cz, 1,2

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

Nowa Era

J. angielski

Repetytorium Matura 2015

Marta Rosińska
Lynda Edwards

Macmillan

MEN:710/2014

J. niemiecki

Alles Klar 1a,b

Alles Klar 1b,2a
zakres rozszerzony

Krystyna Łuniewska

Urszula Tworek
Zofia Wšsik

WSIP 281/3/2010

WSIP 281/2/2010

Matematyka

Matematyka 3 – zakres podstawowy

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

A. Grontowska

Format AB

Technologia gastronomiczna

Technologia gastronomiczna
z towaroznawstwem
cz. III

M. Konarzewska

REA

Żywienie człowieka

Żywienie człowieka
cz. II

D. Czerwińska

REA

J. obcy zawodowy

     

Sporzšdzanie potraw i napojów

Sporzšdzanie potraw
i napojów

M. Konarzewska

REA

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Usługi gastronomiczne

A.Kmiotek

WSIP

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych

Wyposażenie techniczne

A.Kasperek

REA

Biologia - R

Biologia na czasie 1,2
zakres rozszerzony

 

Nowa Era

J. niemiecki - R

     

Historia
i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

Poznać przeszłoœć
Rzšdzšcy i rzšdzeni

Poznać przeszłoœć
Wojna i wojskowoœć

Iwona Janicka

 

Jarosław Centek

Nowa Era
659/2/2014

Nowa Era

Religia

„Moje miejsce
w rodzinie”

Ks. J. Szpet
D. Jackowiak

Księgarnia
œw. Wojciecha

Wychowanie
do życia w rodzinie

„Wędrujšc
ku dorosłoœci”

Teresa Król
Maria Ryœ

Rubikon

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.

 

TECHNIKUM OGRODNICZE - 3TO

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo/
nr dopuszczenia

J. polski

„Ponad słowami”
kl. 2 cz, 1,2

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

Nowa Era

J. angielski

Gateway 2

Dawid Spencer

Macmillan
MEN: 674/2/2013

J. niemiecki

Alles Klar 2a
zakres podstawowy

Krystyna Łuniewska
Urszula Tworek
Zofia Wšsik

WSIP
255/3/2010

Matematyka

Matematyka 2, Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Ekonomika
i zarządzanie gospodarstwem ogrodniczym

     
Język obcy zawodowy      

Produkcja sadownicza

Sadownictwo
i szkółkarstwo
dla technikum ogrodniczego

Pod red.
prof. A. Czynczyk

Hortpress

Produkcja warzywnicza

     

Produkcja roœlin ozdobnych

Roœliny ozdobne

Ludmiła Startek
Kazimierz Mynnet

Hortpress

Planowanie
i organizacja prac ogrodniczych

     

Biologia - R

Biologia na czasie 1,2
zakres rozszerzony

 

Nowa Era

Matematyka - R

Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Historia
i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

Poznać przeszłoœć
Rzšdzšcy i rzšdzeni

Poznać przeszłoœć
Wojna i wojskowoœć

Iwona Janicka

 

Jarosław Centek

Nowa Era
659/2/2014

Nowa Era

Religia

„Moje miejsce
w rodzinie”

Ks. J. Szpet
D. Jackowiak

Księgarnia
œw. Wojciecha

Wychowanie
do życia w rodzinie

„Wędrujšc
ku dorosłoœci”

Teresa Król
Maria Ryœ

Rubikon

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.

 

TECHNIKUM GEODEZYJNE - 3TG

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo/
nr dopuszczenia

J. polski

„Ponad słowami”
kl. 2 cz, 1,2

 

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

Nowa Era

J. angielski

Repetytorium Matura 2015

Marta Rosińska
Lynda Edwards

Macmillan

MEN:710/2014

J. niemiecki

Alles Klar 2a
zakres podstawowy

Krystyna Łuniewska
Urszula Tworek
Zofia Wšsik

WSIP
255/3/2010

Matematyka

Matematyka 2,
Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Geodezja inżynieryjna

Podstawy geodezji inżynieryjnej

A. Jagielski

GEODPIS

Geodezja
w gospodarowaniu nieruchomoœciami

Geodezja w gospodarce nieruchomoœciami

A. Jagielski

GEODPIS

Informatyka geodezyjna
i kartograficzna

Geodezja w gospodarce nieruchomoœciami

A. Jagielski

GEODPIS

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

Przewodnik do ćwiczeń terenowych z Geodezji I, II
Podstawy geodezji inżynieryjnej

A. Jagielski

GEODPIS

Ćwiczenia obliczeniowe
i kartograficzne

Podstawy geodezji inżynieryjnej

A. Jagielski

GEODPIS

Geometryka

Instrukcje
do geodezyjnych programów komputerowych

   

Biologia - R

Biologia na czasie 1,2
zakres rozszerzony

 

Nowa Era

Matematyka - R

Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Historia
i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

Poznać przeszłoœć
Rzšdzšcy i rzšdzeni

Poznać przeszłoœć
Wojna i wojskowoœć

Iwona Janicka

Jarosław Centek

Nowa Era
659/2/2014

Nowa Era

Religia

„Moje miejsce
w rodzinie”

Ks. J. Szpet
D. Jackowiak

Księgarnia
œw. Wojciecha

Wychowanie
do życia w rodzinie

„Wędrujšc
ku dorosłoœci”

Teresa Król
Maria Ryœ

Rubikon

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE - 3TE

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo/
nr dopuszczenia

J. polski

„Ponad słowami”
kl. 2 cz, 1,2

 

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

Nowa Era

J. angielski

Repetytorium Matura 2015

Marta Rosińska
Lynda Edwards

Macmillan
MEN:710/2014

J. niemiecki

Welttour II, III

S. Mróz-Dwornikowska

Nowa Era

Matematyka

Matematyka 2,
Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Rachunkowość

Rachunkowość przedsiębiorcy

Irena Frymark

WSIP

Ekonomika
i marketing

Ekonomika cz. 1,2

Pietraszewska
Potoczny
Fršckowiak

Empi2

J. angielski zawodowy

English for Banking and Finanse 2

David Bonamy

Longmary
Pearson Education

Pracownia rachunkowości

Rachunkowość przedsiębiorcy

Irena Frymark

WSIP

Analiza ekonomiczna
i finansowa

     

Pracownia ekonomiczna

Pracownia ekonomiczna cz.3

Bożena Padurek

 

Geografia - R

Oblicza geografii 3
(dla liceum i technikum)
zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 3

Marek Więckowski
Roman Malarz

Nowa Era

Matematyka - R

Matematyka 3

- zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Historia
i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Poznać przeszłoœć
Ojczysty panteon
i ojczyste spory

Poznać przeszłoœć
Rzšdzšcy i rzšdzeni

Tomasz Maćkowski

Iwona Janicka

Nowa Era 659/1/2013

Nowa Era

Religia

„Moje miejsce
w rodzinie”

Ks. J. Szpet
D. Jackowiak

Księgarnia
œw. Wojciecha

Wychowanie
do życia w rodzinie

„Wędrując
ku dorosłości”

Teresa Król
Maria Ryœ

Rubikon

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.

 

TECHNIKUM CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH  3TC

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo/
nr dopuszczenia

J. polski

„Ponad słowami”
kl. 2 cz, 1,2

Małgorzata Chmiel
Anna Równy

Nowa Era

J. angielski

Gateway 3

Dawid Spencer

Macmillan
MEN: 674/3/2014

J. niemiecki

Alles Klar 2a
zakres podstawowy

Krystyna Łuniewska
Urszula Tworek
Zofia Wšsik

WSIP
255/3/2010

Matematyka

Matematyka 2,
Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Materiałoznawstwo

Materiałoznawstwo dla szkół poligraficznych

S. Jakucewicz
S. Magdzik

WSiP

Cyfrowe technologie graficzne

Podstawy poligrafii

S. Jakucewicz
S. Magdzik

WSiP

Maszyny
i urzšdzenia cyfrowe

Materiały własne nauczyciela

   

Działalnoœć poligraficzno-medialna

Poligrafia, procesy i technika

J. Panak
M. Ćeppan

COBRPP

Podstawy działalnoœci gospodarczej
w poligrafii

Podejmowanie
i prowadzenie działalnoœci gospodarczej

J. Musiałkiewicz

Ekonomik

J. angielski zawodowy

English for Information Technology 2

David Hill
David Bonamy

Pearson Longman

Pracownia poligraf. procesów przygotowawczych

Poligrafia, procesy i technika

J. Panak
M. Ćeppan

COBRPP

Pracownia komputerowych technik multimedialnych

Multimedia i grafika komputerowa
Materiały własne nauczyciela

R. Jaworski

WSiP

Pracownia drukowania cyfrowego

Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów

H. Johnson

README

Geografia - R

Oblicza geografii 3
(dla liceum i technikum)
zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 3

Marek Więckowski
Roman Malarz

Nowa Era

Matematyka - R

Matematyka 3
– zakres podstawowy
i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko
D. Ponczek

Nowa Era

Historia
i społeczeństwo – przedmiot uzupełniajšcy

Poznać przeszłoœć
Ojczysty panteon
i ojczyste spory

Poznać przeszłoœć
Rzšdzšcy i rzšdzeni

Tomasz Maćkowski

Iwona Janicka

Nowa Era 659/1/2013

Nowa Era

Religia

„Moje miejsce
w rodzinie”

Ks. J. Szpet
D. Jackowiak

Księgarnia
œw. Wojciecha

Wychowanie do życia
w rodzinie

„Wędrujšc
ku dorosłoœci”

Teresa Król
Maria Ryœ

Rubikon

* Z zakupem podręczników proszę wstrzymać się do września.
Ekonomika i marketing
f t g
Copyright 2018